گواهینامه ISO 27001

گواهینامه ISO 27001

گواهینامه استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات

یکی از مهمترین ارکان هر سازمانی اطلاعات جاری و بایگانی شده آن سازمان است، اطلاعات میتواند عامل بقای یک سازمان باشد و خروج اطلاعات محرمانه از یک سازمان گاها ممکن است منجر به از هم پاشیدن آن سازمان گردد، ایزو 27001 یک استاندارد بین المللی مدون است که پیاده سازی الزامات آن تضمینی بر کنترل ایمنی مناسب و افزایش امنیت اطلاعات در سازمان می باشد.

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر پایه حفظ محرمانگی، اصالت و در دسترس بودن اطلاعات بنیان گذاری شده است. پساده سازی الزامات ایزو 27001 ریسک های بحرانی اطلاعات سازمان را کاهش داده و دامنه امنیت را افزایش میدهد.


مزایای اخذ گواهینامه ISO 27001:

تحلیل و آنالیز بهسا تحلیل و بررسی و شناخت نقاط بحرانی و خطرات احتمالی در سیستم اطلاعات

تحلیل و آنالیز بهسا کاهش احتمال نفوذ و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات

تحلیل و آنالیز بهسا افزایش ضریب اطمینان به محرمانگی، اصالت و در دسترس بودن اطلاعات

تحلیل و آنالیز بهسا جلب اعتماد مشتریان در مورد حفظ اطلاعات محرمانه آنها