گواهینامه ISO 18001

گواهینامه ISO 18001

گواهینامه ایمنی و بهداشت محیط کار

ایزو OHSAS 18001 استانداردی است که تضمین کننده ایمنی وبهداشت محیطی برای کارکنان آن شرکت میباشد، این گوهینامه راهکار برونی برای تشخیص خطرات احتمالی و سپس به حداقل رساندن ریسک این خطرات ارائه میدهد، پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO 18001 تضمینی است برای کاهش حوادث در محیط کار و کاستن از هزینه آسیب دیدگی کارکنان


مزایای اخذ گواهینامه ISO 18001:

تحلیل و آنالیز بهسا کاهش خطرات محیط کار و کاهش هزینه های ناشی از حوادث

تحلیل و آنالیز بهسا ارتقاء روحیه و اعتماد به نفس کارکنان با توجه به به وجود آمدن ایمنی بالاتر در محیط کار

تحلیل و آنالیز بهسا اعتماد بیشتر مدیران به خدمات شما